فرم درخواست اسناد فراخوان دریافت اسناد فراخوان انتخاب پیمانکار توسعه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت رابطه با مشتریان سپندار (CRM)

از داوطلبین محترم شرکت در فراخوان درخواست می‌شود جهت دریافت اسناد فرم زیر را تکمیل فرمایند.

1- مشخصات شرکت


2- مشخصات نماینده شرکت


توضیحات:
  • ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺎز به ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم هستند.
  • ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
  • ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت است.
  • لطفا در صورت وجود هرگونه ﺳﻮال یا اﺑﻬﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔن 02188742030 ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﯿﻤﺎن شرکت ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .