فرم شرکت در فراخوان انتخاب کارگزار ارسال پیامک از سامانه پلیس

1- مشخصات شرکت


2- مشخصات نماینده شرکت


توضیحات:
  • ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
  • ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت است.
  • لطفا در صورت وجود هرگونه ﺳﻮال یا اﺑﻬﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔن 02188742030 با شرکت ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .