بازدید از سامانه شناسایی سپندار در آزادراه تهران-ساوه

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

باحضور آقایان میرشفیع (معاونت محترم ساخت‌و‌توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت‌و‌توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور)، داوودی (مدیرکل محترم بهره‌برداری شرکت ساخت‌و‌توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور) و جناب سرهنگ محمودی (رییس پلیس راه غرب استان تهران)، مظلوم، اربابی، جهانمرد، یاوری، سمیعی و خانم شاهدوست (نماینده‌های شرکت سپندار).

pic

آزادراه تهران-ساوه

pic

7 اسفند 1397